De familie Danneels
als wethouders

Bij de benoeming van dhr. André Danneels als burgemeester van Elverdinge wordt in de familie Danneels een traditie voortgezet waabij sedert 250 jaar en zes generaties ver een lid van de familie deelneemt aan het bestuur van zijn gemeente.

De eerste benoeming van een Danneels als schepen hebben we teruggevonden in de schepenboeken van de heerlijkheid van Buysveld onder Meulebeke:

"Vernieuwinghe van de weth
Mijneere
Alsoo het convenieert dat de wethouders der heerlijkheide van Buysvelt competerende de Gravinne van Schoore vernieuwt worden hebben wij geraedigh gevonden de selve te veranderen ende vernieuwen diesvolgens sult u op den 16en deser jegenwoordigh wethouders doen vergaederen ende van onsentweghe afdancken ende ontlasten van den eedt ende in hunne plaetse stellen voor burgemeester ende schepenen de naervolgende persoonen:
Burgmeestre: Guillaume Willemeijns fs Guillaume
Schepenen: Carel De Meyere, Jan Boone fs Jans, Jan Maes fs Maerten, Joos Danneels fs Joos, Guillaume Maertens fs Pieter, Joseph Van Parijs fs Jan
naer proclamatie sult hun in possessie stellen ende van hun afnemen den gerequireerden eedt waer medeblijft den heere bevolen.
U goetgunstighe ende genegene de voogden van de Gravinne van Schoore ondt J.D. Vandermeersch
Brugge den 9e septembre 1729
Ten bovenschreven daghe van 16en septembre 1729 hebben de bovengenoemde burgmeestre ende schepenen preter Joos Danneels gedaen in handen vanden onderschrevenen den gewoonelijcken eedt in forma ondt G. Debels."

(bewerkt door R. CAUWE, artikel raadpleegbaar in Vlaamse Stam, jaargang 1971, p.113)

Deze informatie is vrij beschikbaar.
Nochtans zou ik het zeer op prijs stellen moesten aanvullingen mij kenbaar worden gemaakt.