Oude Grafelijke Lenen
in het Land van Waas
anno 1320

In 1872 publiceerde ridder de Schoutheete de Tervarent te Sint-Niklaas: Livre des feudataires des Comtes de Flandre au Pays de Waes aux XIVe, XVe et XVIe siècles". Het boek bevat drie inventarissen van lenen, die bij het algemeen rijksarchief te Brussel berusten en die dateren van 1383, 1435 en 1528.
Er bestaan twee oudere inventarissen van de grafelijke lenen in het Land van Waas.
De oudste wordt bewaard in het rijksarchief te Gent (Oorkonden van de graven van Vlaanderen nr. 1148). In de tekst staat geen jaartal vermeld; iemand schreef buiten op de rol: 1306. Er werd reeds opgemerkt dat dit jaartal fout is; de inventaris moet dateren van omstreeks 1320 (cfr. A. Van Geertsom : Familienamen uit het Land van Waas, in Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 60, blz. 216).
Deze inventaris wordt hierna afgedrukt. De namen van de leenhouders zijn gecursiveerd en de lenen genummerd.

Dit sijn de oude lene int land van Waes die men houdt van minen here van Vlandren
in elke virscare bi hem ghescreven daer si in gheleghen siin.

Erstewarf in Barzele

1. Min vrouwe van Risinghen houdt van minen here van Vlandren CCCC ende L bunre lands te lene; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb. ende es sculdech ridderliken dienst; ende hier af es se houdende selve xxiiij bunre ende hier af heeft se hof ende dingt met mannen ende met scepenen.

2. Zeghere de Buschere houdt van minen here van Vlandren xviij bunre lands te lene; ende dat staet te verdienne met enen parde van C scl ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.; ende dies es hi selve houdende ix bunre ende van den anderen ix bunre heeft hi iij man.

3. Jan van den Bongarde houdt van minen here van Vlandren L bunre lands lettel min of lettel meer te lene, ende ter dendel van enen scoutetedoeme in Scousele broec, ende ene scutterie ende visscherie buten diix; ende hier af heeft hi man ende late daer hi mede ervet ende ontervet, ende recht van haven ende heeft boeten toete X s.; ende dit vorseide leen staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb ende te verdienne met enen parde van C s.

4. Joncfrouwe Mergriete van Burdebure houdt van minen here van Vlandren een leen tusschen de xxx bunre ende xxxv bunre ende hier af houdt min here Woutre van Mulhem tusschen xxiiij bunre ende xxv bunre te lene; ende dit verdient se met enen parde van C s.; ende dit staet te vercoepeliken coepe van X lb.; ende dit vorseide leen heeft man ende late daer se mede ervet ende ontervet ende daer se af heft boeten toete x s. paris.

5. Henric Haghelsten houdt van minen here van Vlandren een bunre lands te lene ende hier af gheeft hi elkes jaers een par scapenre hanschoen; ende daer mede eest verdient van harvarden ende van resen; ende staet te vercoepene ende te verstervene met ij par hanscoen.

6. Jan Radeward houdt van minen here van Vlandren vj bunre lands te lene ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb. ende te verdiene met enen parde van C s.

7. Cateline Gilliis Ingels dochter houdt van minen here van Vlandren xij bunre landts lettel min of meer te lene ende xxx vate witter evenen; ende dit vorseide leen staet te verdienne met enen parde van C s.; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

8. Zegher fs Coels houdt van minen here van Vlandren viij s. paris. siaers ende dit was ghespleten ute Mathiis Coels soens lene siins broeder; ende dit houdt hi te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe.

9. Gilliis de Scoenere houdt van minen here van Vlandren ene visscherie op den stroem te lene; ende staet te verdienne met enen parde van C s.; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

10. Henric de Vos houdt van minen here van Vlandren een leen ende siin man ende late; ende dient minen here van Vlandren met enen parde van C s., ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

11. Pieter Drake houdt van minen here van Vlandren xxiiij bunre lands te lene ende staet te verdienne met enen parde van C s.; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb. ende van desen vorseiden lene houdt Pieter selve xiiij bunre ende dander houdt men voerd van hem.

12. Jan Haward houdt van minen here van Vlandren XL bunre lands te lene lettel min of lettel meer; ende des houdt hi selve vij bunre ende van den anderen heeft hi man daer hi mede ervet ende ontervet ende heeft boeten toete X s.; ende staet tenen parde dienste van C s. ende te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb. paris.

13. Martiin Coel houdt van minen here van Vlandren xxxiiij bunre lands te lene ende des houdt hi selve xiij bunre lettel min of meer; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb. ende staet te verdienne met enen parde van C s.; ende hier af heeft hi man ende late ende ervet ende ontervet ende recht van haven.

14. Jan van der Heiden houdt van minen here van Vlandren ix bunre lands lettel min of meer te lene; ende welc leen es bodescep goed ende bi den vorseiden bodescepen ende diensten diet doet, so eest sculdech verdient te wesene van harvarden ende van talgen; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

15. Gilliis van den Dale ende Mathiis van den Houtackere houdt van minen heren van Vlandren viij bunre lands te lene ende dat es bodescep goed; ende daer af siin si biede mins heren man van Vlandren; ende elkes diel van den vorseiden lene staet te halven coepe ende te halven dienste van den vorseiden bodescepen die sire af doen; ende daer mede eest verdient van harvarden ende van talgen met den zuaren dienste vorseit dient doen.

16. Min here min here Roberecht van Vlandren houdt van minen here van Vlandren de tiende in Barzele broec ende staet te coepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb., ende te dienne minen here van Vlandren met enen parde van C s.

17. Mergriete Willem Puers dochter houdt een leen van minen here van Vlandren tusschen iiij bunre ende iiij ende half bunre lettel min of meer, ende dat staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepen.

18. Mergriete van Hieetvelde Jans wiif houdt van minen here van Vlandren vij bunre lands te lene lettel min of meer, ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

19. Henric van den Bossche houdt van minen here van Vlandren xviij bunre lands lettel min of lettel meer te lene ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

20. Henric van Mersche houdt van minen here van Vlandren xxxviij bunre lands ten broeke ende ter gheest, niet vele min of meer, te lene ende men houdt van hem te lene dat sine man houden van hem C ende ij bunre niet vele min of meer. Ende noch houdt men van hem x Ghend mudde evenen tsiaers, voert so houden sine late van hem xxv bunre lands niet vele min of meer. Ende wi hebbent ghezeghet na onse beste ende eser iet in te verbeterne, wi begherens onbegrepen te sine ende wi houdent dit over dat es een out leen want het hoirt den tempeliers toe.

21. Min here min here Ghiselbrecht van Leverghem houdt van minen here van Vlandren scoutetedoem van Rupelmonde te lene, welc dat staet tenen vullen coepe; ende daer af dingt hi van haven ende es sculdech te houdene de ghevanghene die beclaghet worden bi wette.


In de virscare van Melsele

22. Henric de Dorpere houdt van minen here van Vlandren LXXIJ bunre lands lettel min of meer te lene ende dat es van den ouden lene; ende dat staet tenen parde van C s., tenen halsberghe ende ten wapenen die daer toe hoeren; ende hi dingt met sinen mannen ende dit vorseide leen staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

23. Jan van der Beke houdt van minen here van Vlandren viij bunre lands lettel min of meer te lene; ende dat staet tenen parde van iij lb. ende tenen porponte ende ten wapenen die daer toe hoeren; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

24. Gilliis de Roevere van Zuindrecht houdt van minen here van Vlandren XCVIJ bunre lands lettel min of meer; des houdt hi selve vj bunre ende die verdient hi met enen parde van C s., ende met enen halsberghe ende dat daer toe hoert; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.


In de virscare van Vrasene

25. Bouden van den Bongarde houdt van minen here van Vlandren XXXVIJ bunre lands lettel min of lettel meer te lene; ende dit staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb. ende te dienne minen here met enen parde van C s. ende scheren daghe te comene ghelic sinen huusghenoeten.

26. Sanders de Lanthere houdt van minen heren van Vlandren de meierie van der vierscaren van Vrasene te lene, also verre alse so van den borchgrave niet en quam; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb. ende scheren daghe te gane ghelic sinen anderen huusghenoeten.

27. Coliin van Stenvliet houdt van minen heren van Vlandren XLV bunre lands te lene ende dat staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.; ende het staet te verdienne met enen parde van C s. ende sheren daghe te gane ghelic sinen anderen huusghenoeten.


In Sente Niclaes in Waes

28. Diederiic van Rumorstere houdt van minen here van Vlandren X bunre lands te lene ende dat staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.; ende hier af dient hi minen heren van Vlandren te Rupelmonde up den steen also ghemene orloghe es in Waes, ende hi es sculdech te ligghene up hem selven xiiij nacht.

29. Jan Dregghe houdt van minen here van Vlandren v 1/2 bunre lands te lene ende dit verdient hi met enen parde van iij lb. ende met ij hasewinden te varne met minen here van Vlandren, alse hi selve come binen den lande van Waes; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

30. Jan Vranke houdt van minen here van Vlandren xviij bunre lands te lene ende dit es bodescep goed ende gheeft ter uterster doet X lb.

31. Woutre van Barcherode houdt van minen here van Vlandren vj bunre lands te lene ende dit verdient hi met enen porponte, met enen beckenele, met ij ysernien hanscoen ende met enen stave; ende dit staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

32. Min vrouwe van Stenhuse ende van der Pumbeke houdt van minen here van Vlandren in Sente Niclaes ende in Melsele LX bunre lands lettel min of lettel meer te lene; ende hier up heeft se erven ende onterven ende heeft boeten toete X s.; ende het staet te verdienne met enen parde van C s. ende ten wapenen die daer toe hoeren ende tenen coepe van X lb.; ende het bleef hare van haren vader min here Godeverde van der Pumbeke; ende vendement anders dan hier vorseit es, daer af wil ic onbegrepen siin ende doen minen here van Vlandren dat se hem sculdech es te doenen.

33. Andries van Harmerghem houdt van minen here van Vlandren X bunre lands te lettel min of lettel meer; ende dit verdient hi te Rupelmonde up den steen: alse ghemene harward es, so moet Andries xiiij nacht ligghen up thuus te Rupelmonde ende wil mene langher daer up hebben ligghende, dat moet siin up mins heren cost van Vlandren; ende dit vorseide leen staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.; ende dit leen leghet in de prochie van Senteniclaes in Waes.

34. Yoes van Overaacker houdt van minen here van Vlandren xvj bunre lands te lene lettel min of lettel meer in Sente Niclaes ende in Temsche; ende hier af heeft hi erven ende onterven ende boeten te X s.; ende dit staet te verdienne met enen parde van C s. ende tenenyisere ende tene coepe van X lb. in ghenaden; ende kende mine huusghenoete dat anders iet ware, dat wilde ic gherne vuldoen.


In de virscare van Belsele ende Synai

35. Diederic van Belsele es houdende iij lene van minen here van Vlandren, daer af dat de ij gheleghen siin in de prochie van Wasmonstre ende dander een in de prochie van Belsele; ende van den enen lene te Belsele es hi sculdech te dienne met enen parde van iij lb. ende te levre ene sickele te mins heren orloghe, alse men harward ghebiedt; ende kende sine huusghenoete eeneghen anderen dienst, dien ware hi ghereed te doene; ende also selken dienst alse sine huusghenoete kennen van den andren tueen, so ware hi ghereed te doene; ende van desen lenen heeft hi man ende late ende berecht van erven ende van haven; ende dleen te Belsele es out ende dandre ij hoeren toe den borchgrave van Ghend also alse hiit heeft horen segghen; ende dleen te Belsele houdt xv bunre ende dander dat houdt xxij bunre lettel min of meer; ende dese lene staen te vullen coepe; dleen te Belsele es out ende dander ij siin nieue.

36. Jan de Zamen houdt de meierie van Synai ende van Belsele up derve te lene van minen here van Vlandren; ende dat verdient hi met den klocken ende met den horne alse min here van Vlandren orloghe ghebiedt; ende ware dat sake dat sine huughenoete meer diensts kenden up hem, dien ware hi ghereed te doene ende staet te vullen coepe alse hi heeft horen segghen.

37. Jan de Monc houdt van minen here van Vlandren in de prochie van Synai ende van Tielrode xv bunre lands te lene lettel min of meer; ende hier af heeft hi erven ende onterven ende boeten te heffene toete X s.; ende dit verdient hi met enen parde van iij lb. ende met enen beckenele; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

38. Willem de Schouthete houdt van minen here van Vlandren XL bunre lands te lene lettel min of meer, ligghende in de prochie van Synai ende van Wasmonstre; ende daer af heeft hi erven ende onterven ende heeft boeten toete X s. ende staet verdienne met enen parde van C s. ende met enen porponte ende met enen beckenelle ende met enen suerde; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

39. Jan van Weestvelde houdt van minen here van Vlandren in Synai te lene xij 1/2 bunre lands lettel min of lettel meer, ende in Wasmonstre vij bunre wasevelds; ende dit staet te verdienne met enen parde van iij lb. ende met enen porponte ende met enen beckenele; ende staet tenen coepe van X lb. in ghenaden.

40. Henric de Zamen houdt van minen here van Vlandren een leen dat was Daens Boden ende Jans van den Bongarde ende dit es de meierie upt leen ende houdt Henric de Zamen ende eser af mins heren man van Vlandren; ende dland dat heeft Jan van den Bongarde vorseit: daer es hi man af mins heren van Vlandren; ende dit es bodescep goed ende de bodescepen die comen van Lokeren te Synai, die siin si sculdech te doene laten weten te Tielrode; ende de bodescepen die comen van Tielrode te Synai, die siin si sculdech te laten wetene te Lokeren; ende desen dienst moeten si doen bede met ghemenen coste, elc int avenant van sinen goede; ende dit staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

41. Dit es dleen dat Henric de Zamen houdt van minen here van Vlandren ende dat hilt hi van Gillise van der Pumbeke, doe hi levede ende doe hildt Gilliis selve van minen here van Vlandren; ende om dat minen here niemen ghenoech en dede van sinen coepe, doe moeste dese vorseide Henric de Zamen dit leen ontfaen van minen here van Vlandren; ende des es vij bunre ende ij ghemete; alse min here van Vlandren desen vorseiden Gillise harvard gheboet, so gheboet hise Henric den Zamen voerd; ende doe was hi hem sculdech te dienne met enen parde van iij lb. ende met enen porponte, met enen beckenele, met ere colieren, met ij knelinghen ende met ere ghelavien; ende hier toe heeft hi enen gheselle te halven coste ende dat es Beatrijs Godeverds dochter uter den Uutfanghe; ende dandre harward doet Jan van Pottersberghe, ende de derde doet Wouter Lievin ende de vierde harward dede dese vorseide Gilliis van der Pumbeke; ende dit es out leen ende comet uute Willems lene van der Haghe; ende alset versterft so es ment sculdech te versoekene met C s.; ende vonde ment anders daer af, wilde hi onbegrepen siin ende doen daer af minen here al dat hi sculdech ware te doene.

42. Cateline Henric Zamens wijf houdt van minen here van Vlandren ij bunre lands te lene lettel min of meer; ende dit quam ute Philips lene van Likevelde; ende alse heet versterft te versoekene int avenant van enen vullen leene ende scheren ghedinghe te gane.

43. Diederiic van den Driesche houdt van minen here van Vlandren ij bunre lands lettel min of lettel meer te lene, ende quam ute Philips lene van Likevelde; ende alset verstervet te versoekene int avenant van enen vullen lene ende scheren ghedinghe te gane.

44. Gilliis fs Jans van der Straten houdt van minen here van Vlandren j bunre lands lettel min of lettel meer te lene; ende quam ute Philips lene van Likevelde; ende alset versterft te versoekene int avenant van enen vullen lene ende scheren ghedinghe te gane.

45. Min vrouwe van der Pumbeke houdt van minen here van Vlandren j leen welc staet te vullen coepe ende van welken dat se heeft man ende late ende berecht van haven ende van erven ende dat staet tenen parde van C s. paris.


In de virscare van Kemeseke

46. Gilliis van Welle houdt van minen here van Vlandren xxij bunre lands lettel min of lettel meer, welc hi verdient met enen parde van C s. ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

47. Item houdt Boiden van Welle een leen van Gillise van Welle, daer Gilliis vorseit af es sgraven man ende dat verdient Gilliis met enen parde van C s. ende heeft er af coepeliken coep ende versterfeliken coep ende dese vorseide coepe siin X lb.

48. Jane Gilliis wiif van Welle houdt van minen here van Vlandren een leen ende heeft er af late ende verdienet met enen parde van C s. ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

49. Jan fs Boiden Daens houdt ij lene van minen here van Vlandren ende elc leen verdient hi met enen parde van C s.; ende elc leen staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

50. Wouters oer van den Walle houdt van minen here van Vlandren xxij bunre lands te lene ende dat verdient hi met enen parde van C s.; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

51. Jan van der Beke houdt van minen here van Vlandren j ghemet lands te leene ende daer af gheeft hi minen here xij d. siaers, ende spruut ute Philips lene van Likevelde.

52. Heinric van Clapedorp houdt van minen here van Vlandren vj bunre lands te lene ende dat verdient hi met enen stave, met enen porponte, met enen beckenele ende met ysernien hanscoen; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

53. Jan Everard houdt van minen here van Vlandren v 1/2 bunre leens ende dit verdient hi met enen stave, met enen porponte, met enen beckenele ende met ysernien hanscoen; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

54. Woutre van den Vorde houdt van minen here van Vlandren j leen ende dat staet te verdienne met enen iachhorne; als min here van Vlandren wil comen jaghen int land van Waes, moet Woutre met hem varen; ende dit staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

55. Pieter van Heetaackere houdt van minen here van Vlandren v ghemete leens ende het comt ute Philips lene van Likevelde ende staet te verdienne met enen jachhorne; alse min here van Vlandren wil comen jaghen in Waes, moet Pieter met hem varen; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe ter bester vrome.

56. Jan fs Philips Arrebois houdt van minen here van Vlandren ij bunre lands te lene ende dat staet, alse de grave wil varen ten orloghe, so moet hi mennen sgraven waghen in dien dat mens hem vermaent; ende dit leen staet ter bester vrome.

57. Roeger van Voroute houdt van minen here van Vlandren een leen welc houdt xv bunre lettel min of meer; ende staet te verdienne met enen parde van C s. ende met enen cnape daer up, met enen porponte, men enen beckenele, met enen par hanscoen ende met ere ghelavien te comene te Ghend ten castiele alse de grave harward ghebiedt ende Roeger versocht werd, ende daer sine ghelavie te settene ane den castiel; ende wilne min here varder voeren, so moet hi hem ende sinen parde soffisantelike doen siinen cost; ende en doet hiis niet, so mach hi sonder verbueren weder varen thuus; ende staet tenen coepe van X lb.

58. Item houdt Roeger een ander leen van minen here ende dat staet te gheliken dienste, van vij bunre.


In de virscare van Lokeren

59. Gilliis de Scoutete van Lokeren houdt van minen here van Vlandren scoutetedoem van Lokeren ende van Wasmontre, ende in Exarde XLV bunre lands lettel min of lettel meer ende vorseide XLV bunre es der liede erfelike heelft winninghe; ende hier af heeft Gilliis vorseit man ende late; ende al dit vorseide leen staet te vullen coepe te X lb. ende vort te also selken dienste alse mine huughenoete kennen.

60. Gherard van Kockelberghe houdt van minen here van Vlandren xij bunre lands lettel min of lettel meer te lene, ende vort heeft hi enen man te vullen coepe ende iij man ter bester vrome; ende staet tenen parde dienste van C s. ende met enen cnape ende met also selken wapenen alser toe hoeren; ende staet te X lb.

61. Jan van der Beke houdt van minen here van Vlandren xv bunre lands lettel min of lettel meer te lene, onder dat hi houdt ende dat men van hem houdt; ende hier af es hi sculdech de bodescep te doene te Lokeren, te Dackenam, te Synai ende te Morbeke; ende ij boden te leverne darse de balt wil legghen te terne; ende alse mense te liverert, es elc sculdech te hebbene v s. paris.; ende alse men harward ghebiedt de liede uute te blasene met ij hornen in de virscare te Lokeren; ende hier mede es hi sculdech quite te blivene van allen harwarden ende van allen settinghen, hen ware af papen ende clerke uute voeten ende dat ware landwere; ende staet te X lb.

62. Wasselens Brunen oer houdt van minen here van Vlandren xxij bunre lands te lettel min of lettel meer ende iiij te vullen coepe ende ix man ter bester vrome, ende xxxij s. renten van laten diere toe behoeren; ende staen tenen parde dienste van C s. ende met enen cnape ende met also selken wapenen alser toe behoeren; ende te X lb. te coepe.

63. Henric kind van den Velde houdt van minen here x bunre lands te lene ende staet tenen parde dienste van iij lb. ende met wapenen alser toe hoeren ende te X lb. te coepe.

64. Joncfrouwe Mergriete Bustiels dochter van Lokeren houdt een leen van minen here van Vlandren van C ende van XXV bunren lands lettel min of lettel meer ende hier af heeft se man ende late ende erven ende onterven ende boeten te heffene te X s.; ende dit leen es gheleghen te Lokeren, te Synai ende te Loe; ende dit staet tenen parde van C s. ende te dienne met enen halsberghe ende met ere platen; ende staet te X lb. paris. te coepe.


In de virscare van Wasmonstre

65. Jan Coene de jonghe houdt van minen here van Vlandren tusschen vij ende viij bunren lands te lene; ende dat staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

66. Symon Vaneken houdt van minen here van Vlandren een leen dat hieet ter Horzele, tusschen xxx bunren ende xxxv bunren lands; ende staet tenen vullen coepe ende tenen parde dienste van C s. ende tenen halsberghe ende dat daer toe behoert; ende ene tiende die daer toe behoert die pleghet te gheldene tusschen viij Ghend mudden rogs ende x; ende dit vorseide leen es hi som houdende ende som houdt ment van hem; ende daer af heeft hi man ende late daer hi mede dingt; ende het es gheleghen in Wasmonstre, in Barzele ende in Melsele.

67. Oste van Mosschebroec hilt van minen here van Vlandren j leen: C bunre lands praeter iiij; ende staet te verdienne met enen parde van C s. ende met enen ysere ende dar daer tot hoert; ende hier af heeft hi, erven ende onterven ende boeten toete X s.; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.


In Helversele

68. Min here Thoniis Noothaec houdt van minen here van Vlandren XL bunre lands te lene ende dat verdient hi met enen parde van C s.; ende daer toe heeft hi man ende late, ende dit staet tenen vullen coepe van X lb.

69. Adam van der Dict houdt van minen here van Vlandren tusschen xviij bunren ende xx bunren lands te lene lettel min of meer; ende dit verdient hi met enen parde van C s. ende met enen halsberghe ende dat daer toe hoert; ende het staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.; ende dit leen es gheleghen in Tielrode.

70. Jan fs Willem van den Bongarde houdt van minen here van Vlandren xj bunre lands lettel min of lettel meer te lene, ligghende in Synai, in Tielrode ende in Helversele; welc leen es bodescep leen met Henrike den Zamen; ende dit leen staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

71. Beatriis Piils houdt van minen here van Vlandren xv bunre land lettel min of meer ende daer toe behoert ene tiende van xv lb. siaers goeder monten ende xij vate evenen ende de meierie van Tielrode; ende dit leen staet tenen parde van iij lb., tenen porponte, tenen beckenele, tenen vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.; ende dit leen es gheleghen in Sengilliis, in Tielrode ende in Helversele.

72. Jan van der Varent houdt van minen here van Vlandren xviij bunre lands lettel min of meer te lene; ende dit leen staet tenen parde van iij lb. ende tenen porponte ende tenen beckenele, ende te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

73. Min here Symon van der Cokenen ende min vrouwe ver Clarissie siin wiif van der Couderborch houdt een leen van minen here van Vlandren ende dat es tgoed van der Couderborch; ende dat staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb. ende te comene te mins heren ghedinghe; ende het staet te ridderliken dienste alse min here van Vlandren orloghet; ende daer mede verwere wi onse man ende onse late die up onse herscep ghezeten siin; ende dese ponte die vorseit siin, siin ons kenlec; ende mach men ons eneghen anderen dienst kenlec maken, also alse men sculdech es te makene; dien wille wi gherne doen.

74. Dit es dleen dat Willem Hellen houdt van minen here van Vlandren: ix bunre lands lettel min of meer; ende dit es hi sculdech te verdienne met enen stave ende met ij scapenen hanscoen; ende dit leen comet van siins wiijfs weghen ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

75. Jan van den Bongarde houdt van minen here van Vlandren xviij bunre lands lettel min of meer te lene, ende es bodecep goed; ende hier af doet hi altoes de bodescepen bij daghe ende bi nachte, alse si hem comen van minen here van Vlandren of van den ghenen die siin in mins heren stede van Vlandren ende clueghenen dienst en eest sculdech; ende aldus so hebbent sine varders ghehouden ende al verdient met desen bodescepen ende bij ghedenkenessen van den oudren van den lande; ende dit leen staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.; ende des leens en vroemt hi maer j vierendeel bunres ende al dander houdt men van hem.


In Havixdonc

76. Jan van der Haghe houdt van minen here van Vlandren xxiiij bunre lands te lene lettel min of meer; ende daer af houdt hiis selve viij bunre ende daer af dient hi met enen parde van C s. ende met enen halsberghe; ende het staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

77. Jan Vraet houdt van minen here van Vlandren viij 1/2 bunre lands te lene lettel min of meer; ende dat staet te verdienne met enen parde van iij lb. ende met enen halsberguele; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

78. Dit es dleen dat Pieter van Keets houdt van minen here van Vlandren: torp te Zuindrecht ende den derden penning in Borchte; ende dit verdient hij met enen parde van C s.; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

79. Min here van Exarde houdt van minen here van Vlandren torp te Exarde, daer hi in heeft siin hoeghe herscep; ende staet te ridderliken dienste ende te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

80. Mahyu van Loreine es man mins heren van Vlandren, van den lande van Beveren in der manieren dat min here selve weet.

Dit siin de nieue lene die gheleghen siin int land van Waes,
die min here van Vlandren ghecreech jeghen den borchgrave van Ghend,
ende de man die de leene houdende siin inb elke virscare bi hem daer de lene in gheleghen siin.

Eerstewarf in Melsele

81. Berteram Haghelsten houdt van minen here van Vlandren xxxv½ bunre lands lettel min of lettel meer ende dit leen es gheleghen in Melsele ende in Havixdonc; ende hi ervet ende ontervet ende heeft late ende heeft boeten toete X s.; ende dit verdient hi met enen parde van C s.; ende het staet te vercoepeliken coepe ende te verstefeliken coepe te X lb.; ende altoes begheert Berteram onbegrepen te sien up verbetren van sinen huusghenoeten.

82. Coliin van Coduun houdt van minen here van Vlandren ij ghemete lands te leene ende dat en doet cleughenen dienst van Coliin comd te Melsele te mins heren ghedinghe van Vlandren; ende dit staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe ter bester vrome van drien.

83. Jan Pinard houdt van minen here van Vlandren v bunre lands te lene lettel min of letter meer; ende staet tenen parde van iij lb., tenen porponte ende ten wapenen die daer toe hoeren; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

84. Bouden van Spouden houdt van minen here van Vlandren xi bunre lands lettel min of lettel meer te lene; ende dit staet tenen parde van C s., tenen halsberghe ende ten wapenen die daer toe hoeren; ende daert mede eest verdient van harwarde ende van reesen, ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepen te X lb.

85. Bouden van Coduun houdt van minen here van Vlandren x bunre lands lettel min of meer te leene; ende dat staet tenen parde van C s., tenen halsberghe ende ten wapenen die daer toe hoeren; ende daer mede eest ende te versterfeliken coepe te X lb.

86. Jan van Perone houdt van minen here van Vlandren iiij ½ bunre lands te leene lettel min of meer, ende dat men van hem houdt ende hi selve houdt; ende dat verdient hi met enen parde van iij lb., met enen porponte, met eenen beckenele ende met enen suerde; ende hi ghevet ij hanscoen te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe; ende gaet er af scheren ghedinghe ende te sire waredin.

87. Willem van der Elst fs Thoniis houdt van minen here van Vlandren xxvj bunre lands lettel min of mere te leene; ende hier af es hi sculdech te gane ten ghedinghe ende met den meiere te gaen pandene binnen Melsele alse hiis begheert, ende de ghebode te horne binnen Melsele; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.; ende hier mede eest verdient van harwarde ende van reesen.

88. Daniel van Varendonc houdt van minen here van Vlandren LV bunre lands niet vele min of meer te leene; ende hi houter af xxj man daer hi mede weet doet also alse men pleghet in hagheghedinghen na de coere van Waes; ende het staet tenen coepe van X lb. alset vertiert ende te verdienne met enen parde van C s. ende met den wapenen die daer toe hoeren, alse men den mannen ghebiedt harward; ende hi gaet er af ten ghedinghe.

89. Willem van der Elst houdt van minen here van Vlandren X bunre lands lettel min of lettel meer te leene; ende dat staet tenen parde van C s. ende tenen halsberghe ende ten wapenen die daer toe hoeren; ende daer mede eest verdient van harwarden ende van reesen; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

90. Adam van Varendonc houdt van minen here van Vlandren vij bunre lands lettel min of lettel meer te leene; ende staet tenen parde van iij lb. ende tenen porponte ende ten wapenen die daer toe hoeren; ende daer mede eest verdient van harwarde ende van reesen; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

91. Jacobs kind fs ser Danckens houdt van minen here van Vlandren iiij½ bunre lands te lene herliicheden; ende van desen vorseiden iiij½ so houdt derfelike het dene heelft ende van der andre heelft so heeft Jacobs kind enen man, so dat Jacobs kind waer houdende en es up ende affars van desen vorseiden lande j bunre lettel min of meer; ende het gheldet siaers ix Ghent halster rogs ende het staet tenen parde dienste van iij lb. ende te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe ter beste vrome van drien.

92. Zegher Soyman houdt van minen here van Vlandren xxij bunre lands lettel min of lettel meer te leene; ende dat staet tenen parde van C s. ende tenen halsberghe ende ten wapenen die daer toe hoeren; ende daer mede eest verwert van harwarden ende van reesen; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

93. Zegher van Overaacker houdt van minen here van Vlandren viij bunre lands lettel min of meer te leene; ende dat staet tenen parde van C s. ende tenen halsberghe ende ten wapenen die daer toe hoeren; ende daer mede eest verwert van harwarden ende van reesen; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

94. Jan de Langhe houdt van minen here van Vlandren viij½ bunre lands lettel min of meer te leene; ende dit verdient hi met enen parde van C s. ende met enen halsberghe ende met wapenen die daer toe hoeren; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

95. Mechiel Spiering houdt van minen here van Vlandren xxxiij bunre lands lettel min of meer te leene; ende des houdt hi selve in sinen handen j bunre; ende dit verdient hi met enen parde van C s. ende met enen halsberghe met wapenen die daer toe hoeren; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

96. Jan de Mompere houdt van minen here van Vlandren x bunre lands te leene, onder dat hi houdt ende dan men van hem houdt; ende dit verdient hi met enene parde van C s. ende met enen ysere ende dat daer toe hoert; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

97. Henric Evermoet houdt van minen here van Vlandren vj bunre lands lettel min of meer; ende dit verdient hi met enen parde van iij lb., met enen porponte ende met enen beckenele; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

In Vrasene ende in Sengilliis

98. Pieter Piil houdt van minen here van Vlandren xxiiij bunre lands lettel min of meer; ende daer af heeft hi man ende late ende ervet ende ontervet ende heeft boeten toete X s.; ende dit vorseide leen verdient hi met enen parde van C s.; ende het staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.; ende van desen vorseide leene en houdt Pieter in sinen handen waer iiij bunre lands heerlicheden.

99. Jan de Gheent houdt van minen here van Vlandren xviij bunre lands lettel min of meer te leene; ende dit verdient hi met enen parde van C s. ende scheren daghe te gane gheliic sinen andren mannen in Waes; ende dit staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

100. Lisebet fa Adaems van den Hulse houdt van minen here van Vlandren vij bunre lands lettele min of meer te leene; ende staet tenen parde van C s. ende te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe; ende te gane scheren ghedinghe gheliic sinen andren huusghenoeten.

101. Willem van den Bossche houdt van minen here van Vlandren ix bunre lands te leene ende staet te coepeliken coepe ende te versterliken coepe te X lb. ende tenen parde dienste van C s.

In de virscare van Lokeren

102. Jan Care houdt van minen here van Vlandren xv bunre lands lettel min of meer te leene; ende staet tenen parde dienste van C s. ende met wapenen also selc alse hem toe hoeren, ende te coepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te x lb.

In Wasmontre

103. Gilliis van Walsberghe houdt van minen here van Vlandren LXXX bunre lands te leene, ligghende in Wasmonstre, in Belsele ende in Synai; ende dit staet te verdienne met enen parde van C s. ende met enen ysere; ende hier af heeft hi erven ende onterven ende boeten te X s.; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

104. Gherard van den Hoeweghe houdt van minen here van Vlandren v bunre lands te leene; ende staet te verdienne met enen parde van iij lb., met enen porponte met ere platen; ende staet te coepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

105. Pieter Abiin houdt van minen here van Vlandren x bunre lands te leene ende staet te verdienne met enen parde van iij lb., met enen porponte ende met enen beckenele; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

106. Min vrouwe van Exarde houdt van minen here van Vlandren LX bunre lands te leene ende staet te verdienne met enen parde van C s. ende met enen ysere; ende hier af heeft se erven ende onterven ende heft boeten toete X s.; ende staet te coepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

107. Heilesoete Gilliis wiif van den Woude houdt van minen here van Vlandren xvij of xviij bunre lands lettel min of meer te leene; ende dat staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.; ende te dienne met enen parde van C s. ende met enen halsberghe ende dat daer toe hoert; ende dees vorseids leens heeft se selve in haren handen vj bunre ende dander houdt men van hare te ghevolghe.

108. Gilliis van den Woude houdt van minen here van Vlandren xiiij bunre lands lettel min of lettel meer te leen; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb. ende te verdienne met enen parde van C s. ende met enen halsberghe ende dat daer toe hoert; ende dit vorseide leen es hi som houdende ende som houdt ment van hem.

109. Dit es dleen dat Gilliis van der Brugghen houdt van minen here van Vlandren ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te V lb.; ende hier af heeft hi voerd viij man; ende Gilliis leen ende Jans Cammers leen staet bede tenen dienste.

110. Jan de Cammere houdt van minen here van Vlandren een leen ende dat staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te C s. gheliic Gilliis leene van der Brugghen; ende hier toe heeft Jan vorseit xi man; ende dese vorseide ij leene Gilliis ende Jan siin sculdech te dienne met enen parde van C s., met enen porponte, met enen halsberghe met ere cousien, met enen beckeniele ende met enen suerde; ende te comene te mins heren orloghe ende welc harre dat dient so Gilliis so Jan vorseit, soe moeten hare man vorseit doen haren cost, elc bunre gheliic; ende Gilliis vorseit houdt des leens in sinen handen lettel min of meer dan iiij bunre ende Jan vorseit houdes lettel meer in sinen handen dan iij bunre.

In Helversele

111. Gilliis de Ruschere houdt van minen here vanVlandren xi bunre lands te leene lettel min of meer; ende staet tenen parde van iij lb., tenen porponte, tenen beckenele ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb. paris.

In Tielrode

112. Willem de Ruschere houdt van minen here van Vlandren xviij bunre lands lettel min of meer te leene; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.; ende daer af heeft hi iiij man die hem staen te ghevolghe; ende hier af es hi sculdeck te dienne minen here van Vlandren met enen parde van iij lb., met ene porponte, met enen beckeniele, met enen suerde ende met ij ysernien hanscoen.

113. Joncvrouwe Lisebette Clais wiif van Abbesvorde houdt van minen here van Vlandren xvij bunre lands te leene of xviij bunre; ende staet te verdienne met enen parde van C s. ende met ene halsberghe; ende van desen leene heeft se selve hof ende staet te vullen coepe te X lb.

In Havixdonc

114. Dit es dleen dat Jan van Carrebeke houdt van minen here van Vlandren: xxvij bunre lands lettel min of meer; ende daer af heeft hi upvard ende afward; ende dat verdient hi met enen parde van C s. ende met enen halsberghe; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

115. Willemsone van den Perre houdt van minen here van Vlandren viij bunre lands lettel min of meer te leene; ende daer af houdt hiis selve ij½ bunre; ende dat verdient hi met enen stave ende met enen porponte; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

116. Zeghere f. Boudens van Carrebeke houdt van minen here van Vlandren vi bunre lands lettel min of meer te leene; ende daer af houdt hiis selve j ½ bunre lettel min of meer; ende dit verdient hi met enen stave ende met enen porponte; ende dat staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

117. Yoes van Assebroec houdt van minen here van Vlandren xij bunre lands te leene lettel min of meer; ende dit verdient hi met enen halve parde van C s. ende met enen halsberghe; ende des leens houdt hi selve iij bunre daer hi up ende afward; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

118. Lambrecht van den Berghe houdt van minen here van Vlandren XXX bunre lands lettel min of lettel meer te leene; ende dat verdient hi met enen parde van C s. ende met enen halsberghe; ende des leens houdt hi selve vij bunre ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

119. Gilliis de Wale houdt van minen here van Vlandren x bunre lands lettel min of meer te leene; ende des houdt hi selve v½ bunre lettel min of meer daer hi up ende af ward; ende dat verdient hi met enen parde van C s. ende met enen halsberghe; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

120. Pieter van Ronselar houdt van minen here van Vlandren v½ bunre lands lettel min of meer te leene; ende dit verdient hi met enen stave, met enen porponte ende met enen beckeniele; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe ter bester vrome van drien.

121. Diederiic van Belsele houdt van minen heren van Vlandren xij bunre lands te leene; ende staet te verdienne met enen parde van iij lb. ende te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.

122. Item houdt Diederiic van Belsele xxij bunre lands van minen here van Vlandren ende dat staet te gheliken dienste.

123. Min here min here Ghiselbrecht van Leverghem houdt van minen here van Vlandren een leen ende dat houdt XL bunre lettel min of meer; ende staet te verdienne met enen parde van C s.; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.; ende daer af houdt hi selve in sinen hande xxiiij bunre ende daer af heeft hi man ende late.

124. Gilliis van Welle houdt van minen here van Vlandren een leen dat houdt xxx bunre lands lettel min of meer, welc es gheleghen in de virscare van Vrasene; ende daer af es hi, sculdech te dienne met enen parde van C s.; ende staet te vercoepeliken coepe ende te versterfeliken coepe te X lb.; ende daer af heeft hi man ende late ende daer mede doet hi weet ende vonnesse.

(bewerkt door A. MARIS, artikel raadpleegbaar in Vlaamse Stam, jaargang 1971, p.1,57)

Deze informatie is vrij beschikbaar.
Nochtans zou ik het zeer op prijs stellen moesten aanvullingen mij kenbaar worden gemaakt.