Een brokje genealogie ROOSE
(15de en 16de eeuw)

Alles begint bij het overlijden, te Heule, in 1547, van een buitenpoorter, "die de werelt overleden es bastaert zonder enighe ghetraude noch andere kinderen achter te laetene. Nu valt questie omme te deelene het achterghelaeten goet".
"Over vaderlicke zijde zo heeft dat eerst daeranne ghepretendeert de heere van huele als hem becomen zijnde als bastaerde goet. Nietmin mids dat de zelven Wijlen W.H. binnen zijnen levene vercreghen hadde zekeren letteren van legittimatie zo (hebben) eene M(ar)rgriete roose (...) en eenen Jan de Kimpe (zich) comen presenteren als hoyr van voors. Willem vaderlicke zijde. Rest nu te vraghene of dese (...) alleen hoyr (zijn)"

Uit de aangebrachte getuigenissen is het volgende af te leiden.

Eerste generatie (± 1440-1550)
Vermede Margriete was "Dochter van Wijlen Jan -- Roose (sic) die hij hadde bij Wijlen Ysoye Husentruyt (...)"

Tweede generatie (± 1465-1525)
"Voorts es te wetene dat de voors Wijlen Jan -- Roose (sic) ende Ysoye hadden te zamen boven de voorn. M(ar)griete ende Rijckaert Roose eenen W(ille)m Roose ende noch enen Jan Roose ende eenen Thomaes Roose"; beide laatsten hebben "altijts ghewoont te brugghe", Jan als "tavernier" en Thomaes als "droochscheerer".

Derde generatie (± 1500-1550)
[Jan] "van hem es gebleven een kint terste (dat laatste woord doorgehaald) wesende eene dochter die ghehuwet es an eenen hubrecht wonende toosthende."
[Thomaes] "achterghelaeten hebbende onder anderen eene dochter die ghehuwet es ende woont te brugghe (...)."
[Willem] "ten was noyet ghehuwet ende starf te curtrycke In tspetael zonder kinderen achter te laetene alzo mij verclaert heeft malin colin wonende In huele wesende schoonbroeder van ons Heynken Gomare."
[Rijckaert] "Alzoo In den ghlijcken doet eenen Jan de Kimpe wonend in ardoye als ghetrauwet hebbende Belye Roose Dochter van Wijlen Rijckaert" "Olivier Roose fs Rickaert Was broeder van de voors. Belye ende hij hadde ghetrauwet eene w(eduw)e die noch ter tijd leeft ende woont tyseghem In de Baes. Nemaer de voors. Olivier ende Belye hadden noch eenen broeder ghenaempt Willem die wonachtigh Was In oyeghem bij bevere."

Vierde generatie (± 1525-1575)
[Willem II] "de welcke achterghelaeten heeft ij (twee) kinderen ooc wonachtig In oyeghem bij bevere Den eenen es ghenaemt Paesschier ende den anderen en Weet hij den naeme niet ende sijn aldaer noch wonende noch beede onghehuwet ende van daer landsneeringhe."

(bewerkt door A. HUYSENTRUYT, artikel raadpleegbaar in Vlaamse Stam, jaargang 1971, p.41)

Deze informatie is vrij beschikbaar.
Nochtans zou ik het zeer op prijs stellen moesten aanvullingen mij kenbaar worden gemaakt.