Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

baanderheer een edele die het recht had zijn welgeboren mannen onder zijn banier ten strijde te voeren
baljuw ambtenaar, door de landsheer met de rechtspraak in een zekere streek belast; rechter in het algemeen. In heerlijkheden met hoger, middelbaar en lager gerecht was een baljuw de rechtstreekse vertegenwoordiger van de heer
baljuwschap ambt van een baljuw, rechtsgebied van een baljuw verdeeld in schoutambten, bevolking in het rechtsgebied van de baljuw
balt, de balt legghen te terne een gerechtelijke handeling
ban rechtsgebied, rechtsdistrict, ambacht
banal banaal
banaliteit dwangherenrecht
banc bank, rechtsgebied, rechtbank, dingbank, vierschaar, schepenbank
banmolen molen, toebehorend aan de heer, waar men verplicht moest laten malen
bannus (huwelijks-) afkondiging
baptisabatur hij is gedoopt
baptizatus gedoopt
baptisatus est hij is gedoopt
baptisata est zij is gedoopt
baptisavi ik heb gedoopt
baptismate necessitatis door de nooddoop
baptismum doopsel
baptismum necessitatis nooddoop
barbitonsor kapper
baro vrijheer
beckenele helm bestaande uit ijzeren of stalen kapje en een beweegbaar vizier
bede eertijds een aanvraag van de landsheer tot het opbrengen van een geldsom
beestsys = bestiaelgelt een buitengewone belasting op het vee
beggina begijn
benedictio (huwelijks) inzegening
beneficatus, beneficiarius priester die de inkomsten van een beneficie geniet;
beneficiant
beneficium abstinendi het recht der kinderen om de erfenis van hun vader te weigeren
beneficium inventarii voorrecht van boedelbeschrijving; hij, die een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt, is voor de schulden slechts aansprakelijk, voor zover zij uit de baten betaald kunnen worden
benevole lector welwillende lezer
bevolkingsregister register waarin de bewoners van een gemeente, met naam en adres, opgetekend zijn
bevrijt worden door de gilde toegelaten worden om vrijelijk een ambacht uit te oefenen
bidprentje doodsprentje, doodsantje
biduo op de tweede dag
biennalis, biennis twee jaar oud
bigamus twee maal gehuwd geweest
bilevinge levenslang vruchtgebruik en levensonderhoud
binnenkosten waren belastingen, nodig om de onkosten van de gemeentebesturen te dekken; eens per jaar mocht de omstelling van de binnenkosten gedaan worden
bladinghe vruchtgebruik
B.M.V.
= beatae mariae virginis
van de H. Maagd Maria
bodescep boodschap
bona goederen
bona hereditaria erfgoederen
bona materna goederen van moederszijde
bona minorum goederen die aan minderjarigen behoren
boves ossen
braak omgeploegd land dat men onbebouwd laat liggen
braakliggend braakliggend gedurende een jaargetijde
braakvruchten waarschijnlijk kleine tienvruchten
branche ainée oudere linie, oudere tak
braxator bierbrouwer
bruidje bedoeld is een communicantje wier tooisel geleek op dit van een bruid
buitenijen het terrein buiten de stadsmuur, dat tot het stedelijk rechtsgebied behoorde
burgerlijke begrafenis begrafenis zonder kerkelijke plechtigheden
burgerlijk huwelijk zonder godsdienstplechtigheden huwen
burgerrecht recht uit het burgerschap voortvloeiend

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z