Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cachereau waarschijnlijk een huishoudboek dat men achter slot en grendel bewaarde
cachexia groene ziekte
cadaver lijk
caecus blind
caelum abiit is naar de hemel gegaan
calcearius schoenmaker
calida febri door een warme koorts
caligator schoenmaker
camerlincgelt hetgeen de nieuwe leenhouder of leenvolger de heer verschuldigd was, wanneer een leen door overeenkomst (wandelcoop) of door overlijden (sterfcoop) in andere handen overging
campi custos veldwachter
candeeldach de dag die volgt op die, waarop men een trouwfeest of huwelijksmaal heeft gegeven
canonicus kanunnik
capellani = sacellani kapelanen (latere onderpastoors)
capitagium hoofdelijke belasting, hoofdcijns
capitaneus kapitein
carcan, carcanum halsijzer voor misdadiger
carcer kerker, kerkerkot
carpentarius timmerman
carta de hidalgia adelsbrief
castelein = castelain kastelein, slotvoogd, burchtvoogd, burggraaf
casteleine = casteleinige kasteleines, vrouw van een kastelein
catarrhus zinking
cateile, catel have, roerende goederen, levende have
catholicus katholiek
caupo waard
causa mortis doodsoorzaak
cautie borgtocht, onderpand
cedere overdragen
celebs, coelebs ongehuwd
cemeteric, coemeterio op het kerkhof
censor librorum in de RK-kerk de boekenkeurder, na wiens goedkeuring (nihil obstat) de bisschop zijn toestemming verleent om te drukken (imprimatur)
centenarius honderdjarige
centum honderd
cerarius wasfabrikant
cerdo schoenmaker
cerquemaneur oude naam voor gezworen landmeter
chambre ardante rouwkamer, kamer waarin een door brandende waskaarsen omringde lijkkist staat
chandeleur maria-lichtmis
chapelle ardante de door talrijke brandende kaarsen met vurige gloed verlichte kapel, waar het lichaam van de overledene opgebaard staat, rouwkapel
chatelaine ketting, lint of band door vrouwen om het lichaam gedragen, en waaraan sleutels e.d. gehangen werden. Châtelaine genoemd omdat burchtvrouwen veelal een dergelijk apparaat plachten te dragen
chatellenie = castelrie = casselrie ambt, waardigheid of leen van de kastelein, kasteleny; ook het gebied van de kastelein, burggraafschap
chetel = cheptel huurovereenkomst met een vetweider voor het opfokken van vee
chirurgus dokter
christiane op christelijke wijze
circa, circiter ongeveer
civitas stad
clan stam, geslacht, sibbe
clauculo in het geheim
claudus kreupel
clericus geestelijke
clericus scabinorum schepenklerk
clivensis van kleef
clueghene meerdere, andere
cnape gewapend dienaar
cocus kok
codde knots, knuppel
coelebs celebs ongehuwd
coemeterium, cimiterium kerkhof
coere keur, handvest
cognatus verwant
colier ijzeren halskraag
collaterale erfgenamen erfgenamen in de zijlinie
collaterale successie erfenis die op een zijtak overgaat
collateralen zijdelingse bloedverwanten
collateralis in de zijlinie (bij verwantschap)
collatie vergelijking van geschriften met de oorspronkelijke tekst
colonia pachthoeve
coloniensis van Keulen
colonus boer, pachter
comes graaf
comitatu in het gezelschap van
comitatus hornani van het graafschap Horn
comitatus vittemiensi van het graafschap Wittem
comitissa gravin
commissio opdracht, toestemming
commissione pastoris in opdracht, met toestemming van de pastoor
communaute gemeenschap alleenlijk van vrucht en inkomsten
communitas gemeente
comparere verschijnen
concilium tridentinum het Concilie van Trente
condividenten deelgenoot, zij die samen een deling doen
confessio biecht
confessus gebiecht
confirmatio Vormsel
confirmatus gevormd
coniugatores echtelieden
conjugatus (vr. conjugata) gehuwd
conjugum (van de) echtgenoten
conjuncti fuerunt (sunt) zijn getrouwd
coniunx echtgenoot
coniunxi matrimonio heb ik in het huwelijk verbonden
consanguinitas bloedverwantschap
consanguineus bloedverwant
conscabinus medeschepen
consensu meo met mijn toestemming
consensu parentum met toestemming van de ouders
consensu pastoris met toestemming van de pastoor
consensu quorum interest met toestemming der belanghebbenden
consuetis ecclesiae sacramentis met de gebruikelijke sacramenten van de (Roomse) kerk
contersegel kleine zegel gedrukt op de achterzijde van het grote zegel
contrahenten contractanten
contraxerunt matrimonium sloten een huwelijk
conubium huwelijk
conversus bekeerd
coormiede = cuermede opbrengst van het bestehooft of cateil, het beste stuk uit de nalatenschap van een horige, keurmedige, door de heer krachtens zijn recht te kiezen
coormietsliede = coormiedge liede = cuermietsliede personen die verplicht zijn tot coormiede, daaraan onderworpen
copulatio huwelijk
copulati sunt, copulati fuere zij zijn getrouwd
coram ten overstaan van
coram me infrascripto pastore ten overstaan van mij, ondergetekende,pastoor
coram omni plebe ten overstaan van het gehele volk
coram praedicante acatholico voor de niet-katholieke predikant
coram testibus ten overstaan van de getuigen
coram testibus fide dignis ten overstaan van geloofwaardige getuigen
corpus lichaam
corpusculum lichaampje
correptus overvallen, weggerukt
corvee vroondienst
cousien lederen of ijzeren beenbekleding
crocque-mort lijkbezorger, aanspreker, lijkbidder, lijkdrager
cuius anima requiescat in pace zijn ziel ruste in vrede
cujus van wie
cujus loco in wiens plaats
cujus locum tenuit wiens plaats werd ingenomen door
cuius vicem supplevit, cuius vices egit in wiens plaats optrad
cum met
cum ab illustrissimo ac reverendissimo domino episcopo obtenta dispensatione in bannis met dispensatie in de roepen verkregen van de zeer illustere en zeer eerwaarde heer bisschop
cum consensu pastoris met toestemming van de pastoor
cum dispensatione met dispensatie
cum dispensatione in bannis met dispensatie in de roepen
cum dispensatione in uno banno met dispensatie in een roep
cum mea licentia met mijn vergunning
cum tota relaxatione met volledige vrijstelling
cumulare cumuleren, cumulatie van ambten, het gelijktijdig waarnemen van verscheidene betrekkingen en opstapeling van wedden voor één persoon
cumuleren samenvoegen van verschillende percelen of kavels bij een verkoop
curateur van geabandonneerden sterfhuysen, beheerder van de verlaten goederen
curateur au mort aangesteld curator om de belangen van een zelfmoordenaar te verdedigen; destijds was zelfmoord strafbaar
curateur au ventre curator door een familieraad benoemd om te waken over de belangen van het kind waarvan een vrouw zwanger is, bij het afsterven van haar echtgenoot
curatus pastoor
cursor bode
curtius de korte
custos koster
custos camporum veldwachter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z