Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

daguerreotype lichtbeeld, methode om door enkele werking van het licht het beeld op een chemisch toebereide metaalplaat over te brengen. De uitvinder van de fotografie L.J.M. Daguerre stierf in 1851. In sommige families bewaard men nog zulke foto's van grootouders of overgrootouders
data generali absolutione
(in articulo mortis impertiri solita)
na het geven van de algemene absolutie
(die men gewoonlijk ontvangt in het stervensuur)
de van (bij namen)
debilitate door gebrekkigheid
debilitate senectus wegens seniliteit
decanatus dekenaat
decanus deken
decem tien
decembris december
decempedator (juratus) (gezworen) landmeter
decimateurs tiendheffers
decimus tiende
declarans se scribere non posse verklarende niet te kunnen schrijven
de consensu meo met mijn toestemming
de consensu parentum met toestemming van de ouders
de consensu pastoris met toestemming van de pastoor
de consensu quorum interest met toestemming van de belanghebbenden
dedi ik heb gegeven
de expressa licenta met de uitdrukkelijke vergunning
defectu virium in gebreke van krachten
defunctus overleden
de gratia speciali door een bijzondere gunst
de labore suo vivens die zijn brood verdient door zijn werk
de (mea) licentia met (mijn) toestemming
delirium, dilirium waanzinnigheid
demission de biens afstand van goederen aan de vermoedelijke erfgenamen mits zekere verplichtingen en voorwaarden
de more volgens de gewoonte
denatus gestorven
deo optimo spiritum dedit gaf aan God de allerhoogste zijn geest
derogeren afbreuk doen, inbreuk maken, afwijken van de wet
de sacro fonte susceperunt ze namen (het kind) op van de H. Doopvont
deservitor bedienaar van de parochie
desherence bij onstentenis van wettige ergenamen vervalt de erfenis aan de staat
destitutus sensibus van zijn zinnen beroofd
de suis vivens die in zijn eigen onderhoud voorziet
devotus toegewijd, vroom
diarrhea diarree
dicit hij zegt
dictus gezegd, voornoemd
die op de dag
die subsequente de volgende dag
diem suum clausit sloot zijn levensdag af
dienstmaagd meid hetzij jong of niet en eventueel weduwe
dierum dagen
dies natalis verjaardag
dimidius half
dimissoriales dedi ad contrahendum matrimonium ik gaf verlofbrieven voor het voltrekken van een huwelijk
dimissus gezonden
(wanneer de bruidegom door zijn pastoor naar de parochie van de bruid gezonden wordt om daar te trouwen)
dingen rechtspreken
diocesis leodiensis van het bisdom Luik
diocesis ruremondensis van het bisdom Roermond
dirimant ongeldigmakende huwelijksbeletselen zijn deze die de nietigheid van een huwelijk meebrengen; de kerk heeft alle graden van verwantschap als ongeldigmakend huwelijksbeletsel verklaard
discessit hij ging weg (= overleed)
dispensatio dispensatie
dispensatio in bannis dispensatie in de roepen
dispensatio in uno banno dispensatie in een roep
dispensavit heeft dispensatie verleend
dispositie beschikking, wilsbeschikking in testament
dissenteria dyssenterie
ditionis caesariae onder keizerlijk gezag
dito in een rijksland
diuturna infirmitate, diuturno op dezelfde dag
divorti sententia echtscheidingsuitspraak
dixit hij/zij heeft gezegd
doliarius tonnenmaker, kuiper
doloribus partus barensweeen
domicella jonkvrouw (dochter van de heer)
domicellus heer
domicilium woning, woonplaats
domina vrouwe
dominica zondag
Domino obiit is gestorven in de Heer
dominus heer
domo propria eigen huis
domus huis
doodsbrief doodsbericht
doodskaart biljet met rouwboorden om iemands dood aan te kondigen
doodsprentje doodsantje, rouwsantje, bidprentje
droit d'ainesse eerstgeboorterecht
droit de desherence de leenheer bezat het recht de goederen van de leenman in bezit te nemen indien zich, bij diens overlijden, geen erfgenaam aanbood
droit de formariage huwelijk buiten het rechtsgebied van de landheer, recht betaald om dat huwelijk aan te gaan
drossaard drost, baljuw
drossaardschap de waardigheid, gebied van de drossaard
drossardus drossaard
drost benaming voor drossaard, baljuw en schout in Noord-Nederland
drostin vrouw van de drost
ducatu geldriae in het hertogdom Gelder
ducatu limburgensi in het hertogdom Limburg
ducissa hertogin
dum viveret tijdens zijn leven
duo twee
duodecim twaalf
duplex vidua tweemaal weduwe
duplicque = dupliek tweede maal dat in een rechtshandeling de gedaagde het woord krijgt
duxit in matrimonium huwde
dysenteria dysenterie, buikloop
dysuria moeilijkheid om te urineren

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z