Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

gallopia Gulpen
gangredine consumptus verteerd door kanker
gecanceleert geschrapt, doorgehaald, of door insnijdingen ongeldig gemaakt
geexpedieerde akte geŽxpedieerde akte is een in het net geschreven afschrift van een minuut dat men aan de betrokkene medegeeft
gegoed bemiddeld
gegoede stand zeer gegoed, de meer gegoeden, de 'bourgeoisie'
gemelli (vr. gemellae) tweeling
gemini (vr. geminae) tweeling
genadeslag slag, waarmede de beul een einde maakte aan de martelingen van de gefolterde
generali absolutione met algemene absolutie
generatie men berekent drie generaties per eeuw
generosus weledelgeboren
gesibbe = gesibschap verwant
geslachtslijn afdalende linie
gestaetheyt staat, stand, vermogen, gegoedheid
ghebode bevel, verordening
gheestland droge, onvruchtbare grond
ghelavie lans
gildebrief getuigschrift van meesterschap
gildebroeder lid van een gilde, vakgenoot, collega
gildehuis het verenigingsgebouw van een gilde
gildekamer het verenigingslokaal van een gilde
gildemeester deken van het gilde, gildeheer, overman
gildepenning penning der gildebroeders als bewijs van lidmaatschap
gildeproef het vervaardigen van het meesterstuk, waarmee iemand het meesterrecht verwierf, ook het proefstuk zelf
gilderecht het recht dat men als lid van een gilde had om een bedrijf uit te oefenen
gildewezen alles wat op de gilden betrekking heeft
gola de geul
gouden ader bloedende aambeien
gradus graad van bloedverwantschap
gratia special door een bijzondere gunst
gratis et pro deo gratis
greffiarius griffier
gyne vrouw

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z