Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

haaier ontvanger der belastingen
habita dispensatione na verkregen dispensatie
habita dispensatione matrimonium na dispensatie verkregen te hebben
habitans inwoner
habitans in dicto pago inwoner van gezegde streek
habitis dimissorialibus met verkregen verlofbrieven
haemorragia door een bloeding
haerides ejus fundaverunt anniversarium zijn erfgenamen hebben een jaargetijde gesticht
haga comitis Den Haag
hagheghedinghe kleingeding, mindere rechtspraak
hagiotherapie geneeswijze met gebeden en bezweringen
halfwinningen de halfwinning was het recht te profiteren van de helft der vruchten gewassen op zekere gronden. De zettingen daarvan waren door eigenaar en de pachter bij helft te dragen
halsberghe pantserhemd of maliŽnkolder
halseigen over wiens leven een ander naar willekeur beschikken kan
halsen = helsen onthalzen, onthoofden, ook in de betekenis van omhelzen
halsgerechte halsgerecht, het hoge gerecht, de bevoegdheid om het doodvonnis uit te spreken, criminele rechtbank
halsheerlycheit halsheerlijkheid, een heerlijkheid met laag en hoog gerecht d.i. halsrecht
halshere halsheer, hij die over iemands leven en dood beschikken kan, heer van een heerlijkheid met halsrecht
halshouwer = halshuggen beul
halsiser halsijzer, halsboei, halsbeugel, ijzeren band om de hals waarmede een misdadiger vastgeklonken werd
halslossinge het afkopen van een rechtmatige doodstraf
halsmisdaad misdaad waarop de doodstraf staat
halsrecht voltrekking van de doodstraf
halsrechter rechter die een doodvonnis kan uitspreken
halsstraf doodstraf
halster schepel
handen, in in eigen gebruik
harvard a. harward krijgstocht; ook de bijdrage in geld of natura om de kosten van een krijgstocht te dekken
hasbania Haspengouw
haven have, roerend goed
hebdomadarum weken
hebdomadicus, hebdomalis een week oud
hembra wijfje, vrouwtje
heri gisteren
heraut uitroeper, verkondiger
herle Heerlen
herlensis van Heerlen
hic hier
hoba hoeve
hodie vandaag
hoede synoniem van beckenele
hollandicus Hollander, in de betekenis van iemand van boven de grote rivieren
honestus eerzaam
hoochbailliu voorname of voornaamste baljuw
hoochheerlijcheit halsheerlijkheid
hoochhuus slot, kasteel, huis van de heer
hoofdelike misdaet halsmisdaad
hooftredenaere hoofdrekenmeester of ontvanger
hora uur
horarum uren
hornanus van Horn
huiadem alhier
hujades (mensen) van hier
huius van deze
hujus communitatis scabinus schepene van deze gemeente
husarus huzaar
huusghenoeten de andere leenmannen van éénzelfde leenheer
huwen (met de linkerhand) een vrouw van mindere rang huwen, aan welke niet al de rechten van een wettige vrouw gegeven worden
hydropicus waterzuchtig
hydropisis waterzucht

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z