Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

iacens in lecto bedlegerig
ibidem aldaar
ictu sclopeti door het schot van een donderbus
ignotus onbekend
illegitimus onwettig
illius van hem
imbecillis zwak
impedimentum huwelijksbeletsel
impertiri schenken
impregnatio zwangerschap
improles zonder kinderen
improvisa morte door een onvoorziene dood
inaequali gradu in ongelijke graad van bloed- of aanverwantschap
in albis (sepultus) in het wit (begraven)
in articulo mortis op het moment van sterven
in caelum abiit is naar de hemel gegaan
incestum bloedschande
incola inwoner
in comitatu in het gezelschap van
indemnité schadeloosstelling
in doloribus partus in barensweeen
in Domino obiit is gestorven in de Heer
in domo propria in zijn eigen huis
in facie ecclesiae ten overstaan van de kerk
infans kind
infantulus baby
in festo sancti N. op het feest van de Heilige N.
infirmitate door een ziekte
infirmorum sacramentis met de sacramenten der zieken
inflammatione door een ontsteking
infrasriptus ondergetekende
ingénue ongekunsteld, eenvoudig, oprecht, argeloos meisje
iniverunt matrimonium gingen een huwelijk aan
initum (matrimonium) aangegaan (van een huwelijk)
iniverunt matrimonium gingen een huwelijk aan
in lecto decumbens bedlegerig
in margine in de rand van het blad, in de linker kantlijn
in mea absentia in mijn afwezigheid
in necessitate baptizatus in nood gedoopt
innocens onschuldig
in nosocomio in het ziekenhuis/gasthuis
innominis zonder naam
innuptus ongehuwd
inopinatum onverwachts
in partu tijdens de bevalling
in presentia in aanwezigheid
in puerperis tijdens de bevalling
insanabilis ongeneesbaar
insanae mentis krankzinnig
insania waanzinnigheid
instrumentum akte
in tempore clauso in de besloten tijd
inter tussen
inter adstantium preces met de gebeden der omstanders
inter missarum solemnia tijdens de mis
interstitium tijd tussen de roepen
intestat hij die stierf zonder biechten
intestatus, ab intestato zonder testament gestorven
intimare intimeren, dagvaarden, gerechtelijk dagen, aankondigen, vonnis betekenen
inunctus ongezalfd
invetus gevonden
investitus pastoor
in vita sua in zijn leven
issuemeester de heffer en beheerder van het recht van issue
issuerecht recht door het stedelijk bestuur geheven van erfenissen in de stad die aan personen daarbuiten toevallen
ita est zo is het, voor echt verklaard

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z