Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

laborans lijdens aan (een ziekte)
labore suo vivens die zijn brood verdient door zijn werk
languore, languoribus door ziekten
lanifilitor wolspinner
lanifilitrix wolspinster
lanio slager
lapsus gevallen
lb (libra) pond
lectus bed
legia Luik
legitimus wettig
legitimatus gewettigd
legitimatus est per subsequens matrimonium is gewettigd door het daarop gevolgd huwelijk
l(a)epper flickschuster schoenmaker/lapper
lethargo door slaapzucht
levantes doopheffers
levarunt de fonte zij verhieven (het kind) van de doopvont
levi morbo na een lichte ziekte
liber vrijgezel
libera ongehuwde vrouw
libera baronia vrije rijksheerlijkheid
liberi comitatu uit de vrije rijksheerlijkheid (graafschap)
liber rationum huishoudboek, waarin tevens de familiegebeurtenissen werden opgetekend, familiekroniek
licentia vergunning
licitation verkoop bij opbod tussen de medeeigenaars van onverdeelde goederen
lignarius, faber lignarius timmerman
lijkschouwing schouwing gedaan door wetsdokter
litterae dimissoriales geloofsbrieven
linens libertatis pastoris met de vrijbrief van de pastoor
loco in de plaats van
locum tenens stadhouder
ludimagister schoolmeester
lutheranus luthers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z