Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

macies magerheid, schraalheid
magister meester
magnus groot
majorennis meerderjarig
maligna febri door een kwaadaardige koorts
malversatie slecht beheer, ambtsontrouw, ontrouwe waarneming van een bediening, verduistering van gelden
mamburnus momboor
mane 's morgens vroeg
mannenkraambed bij sommige primitieve volkeren bestaat het gebruik dat de man enige tijd te bed blijft nadat zijn vrouw van een kind bevallen is
mansus grote hoeve
mariage de conscience huwelijk gesloten na samenleving
mariage in extremis huwelijk op het sterfbed
mariage trouver la nappe mise een vrouw huwen die reeds haar eigen meubels heeft
maritata getrouwd
masculini generis van het mannelijk geslacht
mater moeder
matertera tante van moederszijde
matertera magna groottante, zuster van de grootmoeder, grootmoei, oud tante
matertera major overgroottante, zuster van de overgrootmoeder
matertera maxima overoudgroottante, zuster van de bet-overgrootmoeder
matricularius koster
matrimoni vinculo copulati sunt zijn verbonden door de band des huwelijks
matrimonio juncti sunt zijn in het huwelijk verbonden
matrimonium huwelijk
matrimonium contraxerunt hebben een huwelijk gesloten
matrimonium inierunt zijn een huwelijk aangegaan
matrina meter
mature (vroeg)tijdig
matutinus in de morgen
mei parochiani mijn parochianen
membrana perkament, de bereide huid van hamels, kalveren, geiten, bokken, ezels, en ook van varkens geschikt om er op te schrijven
membranaceum in perkament
membranarius perkamentmaker, perkamentverkoper
membranarum confectio perkamentmakerij
mendicans, mendicus bedelaar
mensis maand
mensium maanden
menstruus een maand oud
mercator koopman
mercator cerae washandelaar
mercator granorum graanhandelaar
mercenarius dagloner
meridie op het middaguur
meus, mea mijn
miles soldaat
miles hollandicus Hollandse soldaat
miles in servitio Hollandorum soldaat in dienst van de Hollanders
minorennis minderjarig
misere jammerlijk
misogame huwelijkshater
misogamie huwelijksverachting
misogynie vrouwenhaat
missa angelica de engelenmis
mixi sunt zijn gehuwd in een vreemde parochie
mixtus gemengdt
modice de suis vivens bescheiden van zijn eigen geld levend
modo onlangs
molitor molenaar
momber of momboor voogd of verzorger
momberschap voogdijschap
morbis door ziekten
morbu caduco door de vallende ziekte
morbo colico door een darmziekte
morbo contagioso door een besmettelijke ziekte
morbo febrili door een koortsachtige ziekte
morbo incognito door een onbekende ziekte
morbo languido door een kwijnende ziekte
morbo levi na een lichte ziekte
morbo pectorali door een borstziekte
morbo variolorum door pokken
morbus ziekte
more christiano op christelijke wijze
moribundorum sacramenta de sacramenten der stervenden
mors civilis burgerlijk dood, verlies van burgerrechten, zijn burgerrechten verloren hebben
mortaliter laesus dodelijk gewond
morte improvisa door een onvoorziene dood
mortuus gestorven
mosa de Maas
mosacensis Maastrichts
mosae Tralectum Maastricht
mud inhoudsmaat: hectoliter; korenmaat van 120 pond (in Vlaanderen); ook landmaat: zoveel land als met een mud graan bezaaid kan worden (40 aren)
mulier vrouw
multis aliis met vele anderen
munitus voorzien van
murarius metselaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z