Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

naissance hoge geboorte, hoge afkomst
nam want
nativus geboortig
naturalis natuurlijk (= onwettig kind)
natus geboren
nauta schipper
navigator schipper
navis boot
navium gubernator stuurman
geboren
necessariis moribundorum sacramentis met de benodigde sacramenten der stervenden
necissatis baptismum nooddoop
nec non en eveneens
neomagensis van Nijmegen
neonatus pasgeboren
neosponsi de jonggehuwden
neostadiensis van Nieuwstadt
nepotisme neefbegunstiging, familiebegunstiging, nepotisme in de zin van : familieregering, het verlenen van baantjes aan familieleden, begunstiging door hooggeplaatsten van bloedverwanten
nesciens scribere niet schrijven kunnende
nescius onkundig
nobilis edel
nocturnus nachtelijk
nomen naam
nominavit heeft genoemd
nomine uit naam van, met als naam
nonagenarius negentigjarige
nonaginta negentig
nondum nog niet
nonus negende
noster onze
notarius publicus openbaar notaris
notarius regius koninklijk notaris
novem negen
novembris november
novennis negen jaar oud
nuda proprietas naakte eigendom; de blooteigenaar is hij wiens eigendom belast is met vruchtgebruik
nullo allato impedimento geen huwelijksbeletsel
nunc nu
nuntius gerechtsbode
nuper onlangs
nutta Nuth

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z