Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

oath of purgation zuiveringseed
ob defectum rationis et loquelae vanwege het verlies van verstand en spraak
obdormivit is ontslapen
obierunt zij overleden
obiit is gestorven
ob periculum mortis vanwege het stervensgevaar
obrutus begraven
obseques plechtige uitvaartdienst
observandis observatis met inachtneming van de voorschriften
obstetrix vroedvrouw
obtentus verkregen
obtenta dispensatione na het verkrijgen van dispensatie
obtinere vonnis obtineren, vonnis verkrijgen, verwerven, bekomen
occisus gedood, vermoord
occubuit hij rust (in het graf)
octavus achtste
octennis acht jaar oud
octo acht
octobris oktober
octogenarius tachtigjarige
octoginta tachtig
officialis kerkelijk rechter
olim vroeger
okshoofd vat
ommeslaan naar een bepaalde maatstaf het aandeel bepalen in een belasting, omslaan
ommestellingen omslaan, gelijkmatig over belastingschuldigen verdelen
omnes allen
omnibus ecclesiae Romanae sacramentis met alle sacramenten van de Roomse kerk
omnibus exeuntium sacramentis met alle sacramenten der stervenden
omnibus extremis sacramentis met alle laatste sacramenten
omnibus sacrae romanae ecclesiae sacramentis (prae-) munitus voorzien van alle sacramenten van de H. Roomse kerk
omnibus sensibus destitutus beroofd van zijn zinnen
ongecalangeert zonder door iemand aangeklaagd te kunnen worden, onaangevochten, onbestreden
ongecanceleert zonder uitschrappingen of insnijdingen, een akte niet door insnijdingen enz. ongeldig gemaakt
ongelder ontvanger van het ongelt
ongelt assisia, belasting vooral op levensmiddelen, verterings- en gebruiktsbelasting, onkosten te betalen bij openbare verkopingen
onterven iemand van zijn erfdeel beroven
operarius werkman
operarius scriniarius schrijnwerker
operatio caesarea keizersnede
opificium beroep
opilio schaapherder
oppidanus burger
oppidum stad
opsetene noemde men de bedrijver die zijn land op de parochie bewerkte; gevestigde, inwoner
orbatus beroofd van
ordinarus ecclesiae sacramentis met de gebruikelijke sacramenten van de kerk
ordinarus moriturientium sacramenten met de gebruikelijke sacramenten van de stervenden
organista organist
oriundus komend van, afstammend van
ortus afkomstig
overdragen overgaan, toevallen, versterven op, devolveren
overgangsrecht devolutierecht, overdracht van goederen van een familie die in de rechte lijn is uitgestorven; toewijzing van goederen uit het tweede huwelijk aan kinderen uit het eerste
oves schapen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z