Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

paap papa, in de middeleeuwen de naam voor priester
pade peet, doopvader
pagimagister (dorps-) burgemeester
pagus dorp
pair engels edelman; de naam is ontstaan, doordat volgens middeleeuws rechtsbegrip niemand geoordeeld kon worden dan door zijn "pairs" dus zijns gelijke
pairess de vrouw van een pair
palimpsest een perkament-handschrift, waarop veelal uit zuinigheid, over de onleesbaar gemaakte eerste tekst een andere geschreven is. Langs chemische weg gelukt het vaak de oorspronkelijke, soms waardevolle tekst, weer leesbaar te maken
palmslach = coopslach slag met de vlakke hand, de handslag waarmede een koop wordt bekrachtigd
panchiser ontvanger van de panchys
panchys = pancys heerlijk recht op het brouwen van bier
pand laten varen voor de cijns, van een pand afzien, hem verlaten omdat hij meer kost dan hij opbrengen kan
pandene panden; gerechtelijke handeling
pannifex lakenwever
papulis van de mazelen
parage verwantschap, een parage tellen, de graad van verwantschap met iemand uitrekenen
paralysis verlamming
paranimf bruidsleider, die de bruid op de bruiloftsdag terzijde staat
parenteel staat waarin alle mannelijke en vrouwelijke nazaten vermeld staan
parentes ouders
pargament perkament
pargamentmaker perkamentmaker
pariter tegelijkertijd
parochia parochie
parochianus parochiaan
parochus pastoor
pars deel
part pas geboren kind
partim deels
partu tijdens de bevalling
parvus, parvulus klein, heel klein
pastor pastoor
pastor loci pastoor van deze plaats
pater vader
patrem nominavit als vader noemde hij (zij)
patrem designare recusavit weigerde de vader te noemen
patria caesarea, patria imperialis land behorend tot de keizer
patria land, vaderland
patrini van de peter
patrinus peter
patruelis (van) vadersbroer of vaderszuster, volle neef of nicht
patrueles magni neven in te tweede graad waarvan de beide grootvaders broeders zijn
patruus oom van vaderszijde
patruus magni grootoom, oudoom, broeder van de grootvader
patruus major overgrootoom, overoudoom, broeder van de grootvader
patruus maximus overovergrootoom, overoveroudoom, broeder van de overovergrootvader of bet-overgrootvader
pauper arm
pauperculus arm mannetje
paupercula arm vrouwtje
paydach betaaldag
pecora kalveren
pectorali morbo door een borstkwaal
ped isequa dienstbode
pelliceum een soort pelsen borstrok
pelse met bont gevoerd kledingstuk; bepaaldelijk: een onderkleed, ook gedragen over het blote lichaam
penitentia straf die men na de biecht van de biechtvader kreeg opgelegd
peniteren gebruik maken van het recht om af te zien van een overeenkomst
pensenaer hij die een "pensie" of lijfrente heft
pensionaris rechtsgeleerd ambtenaar van een stad, vastbezoldigde rechtsgeleerde raadsman
penultima de voorlaatste dag (van de maand)
per door
perceelplan kadasterplan, perceelkaart, kadasterkaart
per duos dies aegrotavit hij was twee dagen lang ziek
peregrinus pelgrim, vreemdeling
perhonestus weledele
periculosus gevaarlijks
periculum mortis stervensgevaar
peripneumonia longontsteking
per me door mij
per procurationem door (of bij) volmacht, per procuratie
perquisitie gerechterlijk onderzoek, nasporing, huiszoeking
personne titrée iemand van adel, iemand met een titel, voornaam persoon
persisteren op iets blijven staan, volharden, standhouden, bevestiging van een vorige verklaring ten overstaan van het gerecht
persuaderen aanraden, overreden, overhalen, doen geloven
phrenesis krankzinnigheid
phthisicus teringlijder
phtisis tering
piae memoriae zaliger gedachtenis
pille = pil geestelijke zoon of dochter, petekind, doopkind
pillegave doopgeschenk
piscator visser
pistor bakker
pius vroom
placide vreedzaam
plate stalen uitrustingstukken die boven de halsberg werden gedragen
platea straat
pleuritide wegens pleuritis, zijdewee
plouch ploeg
plures alii, plurimi alii veel anderen
podesta baljuw
podestessa vrouw van de baljuw
pointer zetter der belastingen
poorter stedeling, burger van een stad, hij die hetzij door geboorte of door aanneming de rechten van de stedelingen geniet
poorterbrief = porterbrief een door de overheid aan een poorter uitgereikte verklaring, dat hij burger is
poorterschap toestand van stedeling, rechten en verplichtingen van een burger, burgerrecht
poortersneringe nering die in de steden alleen aan burgers is vergund
poortdinge terechtzitting op vaste tijden, meest drie- of viermaal in het jaar
porponte a. porpointe wambuis dat de krijgslieden onder de halsberg droegen
postmeridianus namiddags
post na
post denuntiationem ternalem na de drie roepen
postea naderhand
post hominum memoriam sedert mensen heugenis
post(h)umus postuum, geboren na de dood van de vader
post partum na de bevalling
post prandium na de middag
postquam nadat
postridie daags daarop
post susceptum baptismum na het ontvangen van het doopsel
post trinam proclamationem na de drie roepen
prae, pre voor
praegnans zwanger
praemissis proclamationibus na de roepen
praemunitus voorzien van
praenobilis edele
praeter uitgezonderd, min
practicus medicus
prepositus proost
praesentibus (ut) testibus in de aanwezigheid der getuigen
praesidiarius behorend tot het garnizoen
praetor, pretor schout
praevia dispensatione na het verkrijgen van de dispensatie
praevie tevoren
praevus tribus bannis na de drie roepen
praevius voorafgaand
presbyter priester
presentia aanwezigheid
presentibus testibus in aanwezigheid van de getuigen
pridie daags (er) voor
prijs boecken waarin de zetters de 'prijzijen' (schattingen) van landerijen optekenden
prima de eerste dag (van de maand)
primogenitus eerstgeboren
primogenituur eerst geboorterecht: voorrang van kinderen uit een eerste huwelijk
primus eerste
priore anno het jaar tevoren
prisen schatten, taxeren, waard achten, priseren
priser schatter
prisie schatting, taxatie, vooral om te weten of daarmee een schuld of belasting kan worden betaald
pro voor, ten behoeve van, in plaats van
pro animae suae refrigerio tot verkwikking van zijn ziel
probatum est het is proefondervindelijk goed gebleken
proefmeester ambtenaar door de gilden aangesteld tot het examineren van hen, die als lid willen worden opgenomen
progenies nageslacht
proles kind
promeridianus in de voormiddag
pro pe dicht bij
proprietarius eigenaar
propter wegens
pro quo in wiens plaats
pro quo absente supplevit die bij zijn afwezigheid vervangen werd door
pro quibus absentibus suppleverunt die bij hun afwezigheid vervangen werden door
provisus voorzien van
provoost rechterlijk ambtenaar, zoals ambtman en baljuw
psaligraphie de kunst om figuren uit papier te knippen
puellula klein meisje
puer kind
puerperis tijdens de bevalling
puerperium bevalling
puerulus baby
purge zuivering
pusio kleine jongen
pustulae puisten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z