Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

quadragenarius veertigjarige
quadragesima vasten
quadraginta veertig
quadriennis vierjarig
quae patrem designare recusavit die weigerde de vader te noemen
quarteleren in de wapenkunde een kwartier, een der vier vakken van een gequarteleerd wapenschild, bepaaldelijk de rechterbovenhoek, het eerste kwartier van een schild
quartieren in de geslachtkunde, kwartier van een stamtabel of kwartierstaat, ter aanwijzing van de afstamming van vaders- en moederszijde, vooral ten bewijze dat iemands kwartieren adellijk zijn
quartus vierde
quattuor vier
quattuordecim veertien
queen vrouw in kaartspel
quene een vrouw op leeftijd, een vrouw met ervaring en levenswijsheid, oud wijf
quia omdat
quidam de een of andere
qui fuit 55 annis die 55 jaar oud was
quindecim vijftien
quinquagenarius vijftigjarige
quinquaginta vijftig
quinque vijf
quinquennis vijfjarig
quintavolo overgrootvader van de overgrootvader
quintus vijfde
quite kwijt, vrij, ontslagen van
quod attestor, quod testor hetgeen ik bevestig
quondam eertijds, wijlen
quytbaer afkoopbaar, aflosbaar, afkwijtbare rente

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z