Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ratione dubi om reden van de twijfel
ratione privatus beroofd van zinnen
rebaptizatus herdoopt
rebaptizavi ik heb herdoopt
receptor ontvanger (der belastingen)
rector pastoor
reditibus pauperum vivens onderhouden door de uitkeringen aan de armen
reengenoten regenoten, bezitters van aangrenzende kavels, geburen
reetrecker landmeter, erfscheider, rooimeester
reeuwen een lijk afleggen, het reinigen en voor de begrafenis in gereedheid brengen
reeuwer, reeuwige lijkenaflegger, oppasser van besmettelijke zieken en ontsmetter hunner lijken
reeuwech weg waarlangs lijken naar het kerkhof werden gebracht, lijkweg
reeuroof = reeroof lijkroof, ook lijkberoving
refectus (sacramentis) gesterkt (door de sacramenten), d.w.z. bediend
registrum baptizatorum doopboek
registrum defunctorum overlijdensregister
registrum matrimonio junctorum trouwboek
relicta weduwe
relictis binis filus majorennibus met nalating van twee meerderjarige zonen
relictis duabus filiis met nalating van twee dochters
relictis tribus prolibus met nalating van drie kinderen
relictus viduus weduwnaar
relief leenverhef
relinquens post se uxorem cum 4 prolibus een vrouw met 4 kinderen achterlatend
remensis van Reims
remissis (omnibus) bannis met nalating van (alle) roepen
remissis proclamationibus met nalating van de roepen
renatus herboren = gedoopt
rentage recht op de korentiend
replique repliek, antwoord op het antwoord van de tegenpartij
requiescat in pace dat hij ruste in vrede
requievit in Domino hij rustte in de Heer
requisitis denunciationibus met de vereiste roepen
rese reis, krijgstocht
residet woont
reverendus dominus eerwaarde heer
rheumate door reumatiek
rite naar behoren
rolle bladen perkament aan elkaar gehecht
romano-catholicae religionis van Rooms-Katholieke godsdienst
rubro sigillo met rood zegel
ruraemundensis van Roermond
rusticus landbouwer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z