Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

sacellanus kapelaan
sacellum kapel
sacerdos priester
sacra baptismatis unda ablutus gezuiverd door het heilige water van het doopsel
sacra communio de Heilige Communie
sacramentaliter sacramenteel
sacramentis munitus voorzien van de sacramenten
sacramentum extremae unctionis het sacrament van het Heilig Oliesel
sacramentum matrimonii het sacrament van het huwelijk
sacramentum poenitentiae het sacrament van de biecht
sacrista koster
sacro oleo provisus voorzien van het Heilig Oliesel
saepius meerdere malen
saet woning, kasteel, bezitting, zaad, nakroost
sainteurs vrije boeren die zich, in de vroege middeleeuwen, onder de hoede stelden van kerk of klooster
sale herenhuis, huis van de heer, vergaderzaal der schepenen
salvo justo (calculo) behoudens juiste berekening
samenlovenisse trouwbelofte, verloving
sancta gertrude Sint-Geertuid
sanctis sacramentis met de heilige sacramenten
sanguinis fluxum verbloeding
sanguinem spuens bloed spuwend
sartor kleermaker
satrix kleermaakster
satelles gerechtsbode
satrapa stadhouder
scabinus schepen
scherpe examinatie verhoor op de pijnbank
schroor/sgroor/schreur kleermaker/snijder (hiervan afgeleid veel voorkomend familienaam Schreurs
schout een rechtstreekse vertegenwoordiger van de heer der heerlijkheid, rechterlijk ambtenaar, die in civiele zaken rechtsprak
schouteteboete boete aan de schout de voldoen
schoutetenbrief akte van een voor de schout geschiede rechtshandeling
schoutetendiener gerechtsdienaar
schoutetinne vrouw van een schout
schoutheete schout, vertegenwoordiger van de graaf als hoofd van politie en gerecht
schwertleite ridderslag, opneming van schildknaap in de ridderstand
scilicet namelijk
scoer schor, buitendijkse grond
scoutetedoem ambt van schout in bepaald gebied
scribere schrijven
scriniarius schrijnwerker
scultetia schoutambacht, schoutschap
scultetus schout
scutterie jacht
seclusie uitsluiting van een recht of aanspraak
secretarius (dorps) secretaris
secta luteranorum de sekte der Lutheranen
secundus tweede
sed maar
sedecim zestien
sellator zadelmaker
semiennis een half jaar oud
senechaussee rechtsgebied van een seneschalk, rechtbank van een senechalk
senectute confectus zwak van ouderdom
senescalcus seneschalk, ambtenaar belast met toezicht op 's konings huis, aanvoerder van het leger
senescalissa vrouw van een seneschalk
senexadolescens oude jongman, ouder vrijer
senilicus oud mannetje
senio confectus door ouderdom uitgeput
sepelivi ik heb begraven
septem zeven
septembris september
septemdecim zeventien
septennis zeven jaar oud
septimana week
septimanarum weken
septimus zevende
septuagenarius zeventigjarige
septuaginta zeventig
sepultus begraven
sepultus in ecclesiae in de kerk begraven
sepultus in ecclesiae navi in het schip van de kerk begraven
sepultus in templo in de kerk begraven
sepultus in choro in het koor begraven
sepultus in coemeterio op het kerkhof begraven
servatis servandis met inachtneming van de voorschriften
servitutes rerum erfdienstbaarheden, servituten, lasten waarmede een erf is bezwaard ten dienste van een ander erf
servus knecht
se scribere ignorare declaraverunt verklaarde niet te kunnen schrijven
sesquiennis van anderhalf jaar
sex zes
sexagenarius zestigjarige
sexaginta zestig
sexdecim zestien
sexennis zes jaar oud
sextus zesde
sexus geslacht
sibbe de familie, verwanten of familieleden
sibbedag bijeenkomst van familieleden en naamgenoten
sibbedeel verwantschapsgraad
sibbekunde familiekunde
sibbemaech bloedverwant
sibber nader familie
sibbesten de naaste familieleden
sibbetabel parenteel, waar ook de afstammelingen in de vrouwelijke lijn zijn opgenomen en die dus alle nakomelingen van de stamvader omvat
sibbetale graad van bloedverwantschap
sibbicheit bloedverwantschap, verwantschap, overeenkomst in aard, verschijnselen, enz.
sickele sikkel
sicut et en eveneens
sideval = zideval zijlinie, het komen van erfgoed aan een zijlinie
signatura handtekening
silhouettenkunst genaamd naar de naam van de uitvinder; schaduwomtrek, schaduwbeeld, silhouet
sine zonder
sippenamt genealogisch bureau
sippenforschung genealogisch onderzoek
sippenhaft in arrest, in hechtenis zijn van de familie
sippenlade familiearchief
sippenschafttafel sibbetabel
sippenstolz familietrots
sippenüberlieferung familietraditie
sittardiensis van Sittard
sive ofwel
solemniter plechtig
solemnizatum ingezegend
solitis proclamationibus na de gebruikelijke roepen
sollers bekwaam
solum alleen
sonne, bi der sonnen ute ende bi der sonnen in van zonsopgang tot zonsondergang
soror zus
spiker korenschuur
spiritum Deo reddidit gaf zijn geest aan God terug
spiritum exhalavit blies de laatste adem uit
splete deel van een leen d.i. uit een leen gespleten
sponsalia huwelijk, trouwbeloften, ondertrouw
sponsus (sponsa) bruidegom (bruid)
spurius onwettig (kind)
sputo sanguinis door een bloedspuwing
statim terstond
statsvriheit stadsvrijheid, het grondgebied van een stad buiten de poorten
status animarum staat van de zielen
(lijst van parochianen)
stave knots, het wapen van de strijders te voet, goedendag
stroncken staken, van een geslacht
studiosus student
suae coniugis van zijn (wettige) echtgenote
sub conditione onder voorwaarde
sub dimissorialibus met de verlofbrieven van
sub hac parochia onder deze parochie
subitanea morte door een plotselinge dood
subitanee plots
subito plotseling
sub juramento onder eed
sub mediam noctem omstreeks middernacht
sub meridiem tegen de middag
submersus begraven, verdronken
submersus in mosa verdronken in de Maas
subsequens (hieronder) volgend
sub vesperam tegen de avond
succursalis hulpkerk
suerde zwaard
suffocatus gestikt
sui juris onafhankelijk
sunt zij zijn
supplevit trad op in plaats van
supposition de nom aangifte onder een gefingeerde naam
supposition de personne aangifte van een verdichte persoonlijkheid
supradictus bovengenoemd
surdaster hardhorig
surdus doof
surdus et mutus doofstom
susceperunt zij namen op, waren peter en meter
suscepto prius baptismate ab obstetrice na eerst het doopsel ontvangen te hebben van de vroedvrouw
susceptor doopheffer, peter
susceptores fuerunt de doopgetuigen waren
susceptrix meter
suscipientes doopgetuigen
suscipientibus met als doopgetuigen
suscipientibus eum de sacro fonte die zij opnamen van de H. Doopvont
sutor schoenmaker

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z