Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

tabe wegens tering
tabes tering
tactu apoplexico door een beroerteaanval
tactus getroffen
taille belasting aangetekend op de kerfstok
taille personnelle hoofdgeld
taille reelle grondbelasting
tailler omslag, ommeslaan, verdelen belasting leggen op het volk
talge omslag, aandeel in geldelijke lasten
tamen log
tandem eindelijk, ten slotte
tanquam (zo)als
taux belasting
tauxatie aanslag (belasting) taxatie
taxe de main morte belasting op goederen in de dode hand, (belasting die de overgangsrechten vervangt)
tector stramineus strodaklegger
tegularius dakpannenlegger
telonei receptor ontvanger der belastingen
tempest ive tijdig
templum kerk
tempore clauso in de besloten tijd
tempore necessitatis in tijd van nood
ter dendel het derde deel
terre titrée landgoed met een titel verbonden
territorium land
tertius derde
testament obtenu par captation testament bekomen door vleierij en arglist
testes getuigen
testibus met als getuigen
textor wever
textoris wevers
thorensis van Thorn
thorus bed
titre oorkonde, diploma, stuk, akte, brief, titel, bewijsstuk
titrer een titel geven aan iemand, een adellijke titel verlenen aan iemand
titrier bewaarder der kloosteroorkonden, soms maker van valse oorkonden
tomber en déshérence erfenis aan de staat of de landsheer vervallen
toparcha beer
transiens reiziger
translatus overgebracht
tredecim dertien
tres drie
treverensis van Trier
tribus habitis proclamationibus na de drie roepen
tribus proclamationibus praemissis factis na de drie roepen
triennis drie jaar oud
trigamus drie maal getrouwd geweest
triginta dertig
trimestris drie maanden oud
trimulus drie jaar oud
triplique derde verweerschrift
trisaïeul betovergrootvader
tumulatus begraven
tungros Tongeren
turbe onderzoek naar het gewoonterecht, waarbij het getuigenis van een aantal personen te gelijk werd gehoord, later werd het aantal getuigen beperkt tot een paar terzake bevoegde personen
tussi door hoest

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z