Genealogisch Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

vaginarum confector wapenschedenmaker
vagabundus, vagus zwerver
valde zeer
vallis Vaals
vani diverse
various wegens pokken
vascularius kuiper
vavasserie achterleen
veiling bij opbod verkopen, in veiling brengen
vel of
venator jager
venit hij komt, kwam
vero waarachtig, echter
versus naar, tegen
verspertinus van de avond
vertieren overgaan in andere handen
verweren van ontslaan van
vetus oud
vi krachtens
viaticum reisgeld = Heilig Oliesel
vicarius pastoor
vicinus buur
vicus wijk, buurt, gehucht
videlicet namelijk
vidibatur hij scheen, hij leek
vidimus gelegaliseerd afschrift van een oorkonde
vidua weduwe
viduus weduwnaar
vietor, vitor (manden)vlechter
viginti twintig
vigore rubri sigilii krachtens het rode zegel
villa boerderij, gehucht
villicus pachter
vinder van de lenen lid van een leenhof belast met het opsporen van overtredingen van het leenrecht
vir man
virgo maagd
virguncula meisje
viribus exhaustus uitgeput van krachten
virtuosus deugdvol
vi rubri sigilii uit kracht van het rode zegel
visis litteris reverendi gezien de brieven van de eerwaarde
vitam cum morte commutavit heeft het leven met de dood verwisseld
vitam cum morte conjuxit verbond het leven met de dood
vivens levend
vocatur wordt genoemd
vogelvrijverklaarde banneling
vogelvrijverklaren verbannen
vogelvrijverklaring buiten beschermming van de wet verklaard en bloot gesteld aan ieders vervolging, verbannen, proscriptie
volcheet volgeed, de eed der eedhelpers of eedvolgers, waardoor de waarheid van de eed van de hoofdpersoon bevestigd wordt
vomitus het braken
voreman = voorman vroegere of vorige echtgenoot
vrimeester hij die in een gild de bevoegdheid heeft verkregen om het ambacht zelfstandig uit te oefenen
vroemen in vruchtgebruik hebben
vrome opbrengst, vruchten en inkomsten van een leen; dat een leen te koop stond ter bester vromen (van drien) betekent dan: tegen de waarde van de beste opbrengst (uit drie jaren)
vroonte herenland, domeingoed, onverdeelde gemeentegrond
vrouwemenschen vrouwmens, vrouwspersoon, mens, meisje
vrouwencunne vrouwelijk geslacht, verwanten der gehuwde vrouw
vruchtgebruik lijftocht, in het oude erfrecht is voorzien dat de weduwnaar of de weduwe het vruchtgebruik houdt van de eenmaal gemeenzaam bezeten huwelijksgoederen
vulgo in de volkstaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z